Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Center za analitiko hmelja

PREDSTAVITEV

Problem hmeljarske panoge ja, da je izredno navezana na enega samega odjemalca – pivovarsko industrijo. Kar 98% svetovne proizvodnje hmelja se porabi v pivovarstvu. Poleg te tradicionalne navezanosti pa obstaja vrsta možnosti inovativne uporabe hmelja in hmeljnih izdelkov tudi v druge namene. Predvsem zaradi njegovih dokazanih zdravilnih učinkov se tako kažejo velike možnosti uporabe v kozmetične namene (mila, šamponi, kreme), v kulinariki in naravni medicini (čaji, izvlečki). Pomembna možnost diverzifikacije prodaje je tudi uporaba hmeljnih proizvodov v drugih industrijskih panogah, kot naravni konzervans na primer pri proizvodnji sladkorja iz sladkornega trsa ali bioetanola iz koruze. Slovenija je po površinah hmeljnih nasadov in pridelani količini hmelja trenutno na petem mestu v svetu in kot taka zelo pomembna pridelovalka hmelja. To je tudi razlog, da obstaja na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije zelo intenziven in v svetovnem merilu spoštovan program žlahtnjenja novih sort hmelja.

..

Za pravilno vrednotenje kvalitete hmelja in proizvodov iz njega je osnova vpeljana in dobro delujoča podpora v obliki usposobljenega centra, ki je sposoben izvajati določanje kakovostnih parametrov na najvišjem možnem, mednarodno primerljivem nivoju. Na IHPS izvajamo tovrstno analitiko že od njegove ustanovitve leta 1952. Svojo usposobljenost in primerljivost na mednarodnem nivoju dosegamo z akreditacijo po standardu ISO 17025 za preskusne laboratorije in s članstvom v analizni komisiji evropskega pivovarskega združenja (EBC), kjer delujemo na področju vrednotenja mednarodnih primerjalnih shem in razvoju novih analiznih postopkov. Po vzpostavitvi centra bo ta postal zaključena celota, v kateri bo možno razvijati in vpeljevati nove analizne metode, ki bodo pomembne pri vrednotenju kakovosti hmeljnih produktov. Omogočal bo strokovno pomoč kmetom in podjetnikom na hmeljarskem področju, pri reševanju njihovih tehnoloških problemov in pri razvoju novih produktov. Istočasno ga bomo lahko uporabljali kot učno – demonstracijski center, kjer bomo lahko izvajali izobraževanja iz področja hmeljarstva tudi za širšo zainteresirano javnost.

INVESTICIJE

  • UV-VIS spektrofotometer
  • mlin za mletje rastlinskih tkiv
  • sistem za konduktometrično titracijo
  • pomivalec steklovine

CILJI PROJEKTA SO

  • vzpostavitev sodobnega centra za analitiko hmelja kot osnovna infrastrukturna pridobitev
  • razvoj in vpeljava vsaj dveh novih analiznih metod ob zaključku operacije
  • usposobljeni nov analitik, ki bo skrbel tudi za strokovno podporo zainteresirani javnosti
  • izvedene delavnice s podajanjem novih znanj na področju kvalitete hmeljnih produktov
  • možnost nadaljnjega izobraževanja in razvoja inovativnih produktov na področju hmeljarstva

SODELUJOČI V PROJEKTU

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
http://www.ihps.si

..

Hmezad Exim d.d.
https://www.hmezad.si/

..

Združenje hmeljarjev Slovenije
http://hmeljarji.si/

..

1. Osnovna šola Žalec
https://www.1os-zalec.si/

TRAJANJE PROJEKTA
1. junij 2020 do 30. november 2020