Sklic 21. redne skupščine

Objavljeno

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export – import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo

21. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.

ki bo v četrtek, 30. 8. 2018, ob 9.00 uri v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2017 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2017 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu
3. Določitev sejnin nadzornemu svetu
4. Imenovanje revizorja za leto 2018

Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa
Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k tč. 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2017 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Dobiček leta 2017 v znesku 495.936,52 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2017.

Sklep k tč. 3:
Skupščina določi višino sejnine v neto znesku 250,00 eur na sejo za predsednika nadzornega
sveta in neto 200,00 eur na sejo za vsakega člana nadzornega sveta.

Sklep k tč. 4:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2018 se imenuje družba Plus Revizija d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od 09. do 14. ure, od datuma objave tega sklica, vključno do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26.08.2018, in bodo do konca istega dne prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim pooblastilom.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.

Hmezad export-import d.d.,
Uprava

Leave a Reply