Sklic 22. redne skupščine

Objavljeno

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export – import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo

22. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.

ki bo v sredo, 28.8.2019, ob 10.00 uri v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2018 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2018 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu

3. Odločanje o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic

4. Imenovanje revizorja za leto 2019

Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa
Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k tč. 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2018 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Dobiček leta 2018 v znesku 550.308,56 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2018.

Sklep k tč. 3:
Na podlagi 8. alinee 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) se pooblasti upravo družbe, da ob upoštevanju določil 221. člena ZGD odkupi največ 10% delnic družbe po ceni 7,60 (sedem cela šestdeset) eur za delnico. Uprava je upravičena nakup lastnih delnic izvršiti tako, da priporočeno pošlje istočasno vsem delničarjem enak poziv, da v določenem roku posredujejo ponudbe za prodajo delnic družbe za po upravi vnaprej določeno ceno, oblikovano skladno temu sklepu, nato pa od tistih delničarjev, ki v roku podajo ponudbo, odkupi od vsakega tolikšen sorazmerni del delnic, da skupno ne preseže omejitve pridobitve več kot 10 % lastnih delnic; če skupni obseg s strani delničarjev v roku ponujenih delnic ne preseže te omejitve, pa odkupi vse ponujene delnice. Pooblasti se upravo družbe, da za odkupljene lastne delnice izvrši umik in znižanje kapitala družbe brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Sklep k tč. 4:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2019 se imenuje družba Plus Revizija d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od 09. do 14. ure, od datuma objave tega sklica, vključno do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 24.08.2019, in bodo do konca istega dne prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim pooblastilom.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.

Hmezad export-import d.d.,
Uprava

Leave a Reply