Sklic 23. redne skupščine – nasprotni predlog delničarja VZMD

Objavljeno

Uprava družbe Hmezad export – import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v zvezi s

23. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.

ki bo v četrtek, 27.8.2020, ob 9.00 uri v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec,

obvešča delničarje, da je dne 29.7.2020 prejela nasprotni predlog delničarja VZMD (Vseslovensko združenje malih delničarjev) k predlogu sklepa b) pod 2. točko dnevnega reda.

Nasprotni predlog delničarja VZMD je sledeč:

Predlog sklepa 2 b)
Dobiček leta 2019 v znesku 272.429,98 EUR se uporabi kot sledi:
– za izplačilo dividend v skupni višini 176.877,00 EUR oz. v višini 0,50 EUR bruto na delnico,
– preostali del dobička v višini 95.552,98 EUR ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača dne 22.9.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 21.9.2020.

Utemeljitev:
V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobršen del bilančnega dobička. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje storitve finančnih posrednikov.
Predlagatelj tudi opozarja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

Nasprotni predlog delničarja je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od 09. do 14. ure, od datuma te objave vključno do zasedanja skupščine.

 

Žalec, dne 30.7.2020

 

Hmezad export-import d.d.,
Direktor Vitko Mihael

Leave a Reply