Sklic 24. redne skupščine

Objavljeno

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo

24. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.

ki bo v četrtek, 26.8.2021, ob 9.00 uri v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2020 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2020 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

4. Imenovanje revizorja za leto 2021

5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k tč. 3:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2020 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Dobiček leta 2020 v znesku 362.718,20 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2020.

Sklep k tč. 3:
Ugotovi se, da je na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članu nadzornega sveta Jožefu Času z dnem 7.6.2021 ter da z iztekom 4 letnega mandata skladno določbam Statuta z dnem 31.8.2021 preneha mandat članoma nadzornega sveta Marku Reberniku in Jaki Dolencu.

Za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev in katerih mandat začne teči z dnem 01.9.2021, se izvolita:
– Jaka Dolenc
– Darinka Pikl

Ugotovi se, da je bil za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev in katerega mandat začne teči z dnem 01.9.2021, izvoljen Marko Rebernik.

Sklep k tč. 4:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2021 se imenuje družba Plus Revizija d.o.o., Ljubljana.

Sklep k tč. 5:
5.1. Delniška družba HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d., s sedežem v Žalcu, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, matična št. 5150973000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: HMEZAD EXIM d.o.o., s sedežem v Žalcu in poslovnim naslovom Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
5.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 3.166.136,30 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 3.166.136,30 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
5.3. Sprejme se Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo HMEZAD EXIM d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji Statut delniške družbe.
5.4. Že imenovani člani nadzornega sveta delniške družbe z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni/poslovni register nadaljujejo mandate kot člani nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo do izteka svojih štiriletnih mandatov. Za vsako sejo predsedniku nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo pripada 250,00 eur bruto sejnine, članoma nadzornega sveta pa vsakemu po 200,00 eur bruto sejnine.
5.5. Dosedanji direktor delniške družbe Mihael Vitko je z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni/poslovni register imenovan za poslovodjo – direktorja družbe z omejeno odgovornostjo za mandatno obdobje 5 (petih) let ter zastopa družbo samostojno in brez omejitev.
5.6. Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družba HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d. daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD-1, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem.

***

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od 09. do 14. ure, od datuma objave tega sklica, vključno do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 19.08.2021, in bodo do konca istega dne prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim pooblastilom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V tem odstavku navedena pravila smiselno veljajo tudi za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.

 

Hmezad export-import d.d.,
Direktor Vitko Mihael

Leave a Reply