VARSTVO RASTLIN

Na količino in kakovost pridelka gojenih rastlin imajo poleg abiotičnih, pomemben vpliv tudi biotični dejavniki. Med prve štejemo pomanjkanje ali presežke vode, ekstremne temperature zraka, slabo ali premočno osvetlitev, motnje pri oskrbi s hranili, med druge pa škodljivce (žuželke, pršice, nematode, glodalci, polži), bolezni (fitoplazme, viroidi, virusi, glive, alge) in plevele (gojenim rastlinam konkurenčne vrste). Pri pridelavi rastlin za humano uporabo in prehrano domačih živali se z omenjenimi škodljivimi organizmi srečujemo od začetka kmetijstva, t.j. 10.000 pr. n. št. Varstvo rastlin se je tako razvilo z namenom preprečevanja in nadziranja izgub pridelka na njivi (do spravila) in v skladiščih. S tem namenom se pri pridelavi na prostem izvaja različne mehanske (kultiviranje, osipavanje, rez …), biološke (izbira sort, kolobarjenje …) in kemijske ukrepe (fitofarmacevstska in druga sredstva).

 

 

 

ZA HMELJ

Za najbolj kakovostno surovino

Naš cilj je kupcem hmelja zagotoviti kar najbolj kakovostno surovino za varjenje piva, pri kateri so bile v procesu izvajanja ukrepov varstva hmeljišč upoštevane prednosti in slabosti območja na katerem pridelava poteka, zakonodajo s tega področja in kjer so bili vsi deležniki seznanjeni o pravilni in varni rabi fitofarmacevstkih sredstev (FFS) ter o odgovornem odnosu do okolja.

Nekateri ukrepi za dosego teh ciljev:

  • načrtovanje potrebnih količin FFS in ostalih sredstev za varstvo hmelja ter skupno naročanje le-teh (s takim načinom je količina FFS s pretečenim rokom uporabe minimalna, …),
  • uporaba izključno originalnih fitofarmacevstskih sredstev,
  • vzpostavitev in vzdrževanje sistema oddaje odpadne embalaže in odpadnih fitofarmacevtskih sredstev za hmeljarstvo,
  • sodelovanje s strokovno – raziskovalnimi, svetovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami s področja kmetijstva pri nas s poudarkom na hmeljarstvu ter aktivno sodelovanje pri prenosu novih ugotovitev, tehnoloških postopkov ali produktov do končnih uporabnikov,
  • plevelno vegetacijo v hmeljiščih ne uravnavamo s herbicidi, temveč z defolianti in na mehanski način, t.j. z okopavanjem, kultiviranjem, osipavanjem,
  • optimalni roki škropljenj proti boleznim in škodljivcem hmelja so določeni na podlagi opazovanj in meritev opazovalno napovedovalne službe, ki jo v okviru javnih nalog opravljajo na IHPS.

Pri izvajanju ukrepov zdravstvenega varstva si prizadevamo, da populacije pomembnih gospodarskih škodljivcev vzdržujemo pod pragom škodljivosti z združevanjem različnih ukrepov integriranega in biotičnega varstva rastlin, skupaj z upoštevanjem ukrepov rastlinske higiene.

OSTALO

Poleg zaščite hmelja in tal z osnovnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, podjetje Hmezad hmeljarjem ponuja nabor dodatnih produktov, ki prispevajo h kakovostnejši proizvodnji hmelja. Od sredstev za sterilizacija zemlje, insekticidov, ki zavirajo razvoj začetnih faz žuželk, sredstev za zatiranje škodljivih vrst pršic na vinski trti, sadnem drevju in agrumih, do produktov, ki izboljšujejo učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev.