Sklic 23. redne skupščine

Objavljeno

Na podlagi 23. čl. Statuta delniške družbe Hmezad export – import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo

23. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.

ki bo v četrtek, 27.8.2020, ob 9.00 uri v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2019 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2019 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu

3. Imenovanje revizorja za leto 2020

Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa
Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k tč. 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2019 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Dobiček leta 2019 v znesku 272.429,98 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2019.

Sklep k tč. 3:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2020 se imenuje družba Plus Revizija d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od 09. do 14. ure, od datuma objave tega sklica, vključno do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23.08.2020, in bodo do konca istega dne prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim pooblastilom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V tem odstavku navedena pravila smiselno veljajo tudi za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.

Hmezad export-import d.d.,
Direktor Vitko Mihael

Leave a Reply